شرایط ارسال سفارشات و روشهای حمل و نقل

به محض آماده شدن سفارش در انبار، هزینه پیک موتوری برآورد شده و از طریق تلفن زمان تحویل و هزینه با مشترک هماهنگ میشود.

این روش فقط برای شهرهای تهران و رشت قابل رویت و استفاده می باشد.

سفارشات ظھر ھر روز تحویل شرکت حمل گردیده و این شرکت در عصر ھمان روز یا صبح روز بعد سفارشات را توزیع میکند.

ساعت توزیع در این روش در دو بازه زمانی ۱۰ الی ۱۴ و ۱۵ الی ۲۰ خواھد بود که میتوانید در صفحه تسویه حساب بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. ھزینه حمل تا دو کیلوگرم: ۷۰۰۰ تومان برای کلیه مناطق

زمان تحویل:

اگر سفارش قبل ۱۲ ظھر تسویه بشه میتونه عصر ھمون روز یا صبح فردا دستتون برسه انتخابش با شماست.

اگر سفارش بعد ۱۲ ظھر تسویه بشه میتونه عصر فردا یا صبح پس فردا دستتون برسه انتخابش با شماست.

مطابق توضیحاتی که در مورد زمان بسته بندی داده شد سفارشات عمده یک روز و سفارشات رسمی دو روز تاخیر به این زمان اضافه میکنند.

در صورت عدم حضور گیرنده، ارسال مجدد منوط به پرداخت ھزینه مجدد می باشد. بنابراین بازه زمانی را با دقت انتخاب نمایید.

در این روش زمان دقیق تحویل قابل تعیین نیست(فقط بازه زمانی تحویل قابل انتخاب است) و پیش از تحویل ھم با مشتری ھماھنگ نخواھد شد.

این روش فقط برای شهرهای تهران و رشت قابل رویت و استفاده می باشد.

به محض آماده شدن سفارش در انبار، ھزینه پیک بر اساس اپلیکیشن پیک موتوری برآورد شده و از طریق تلفن زمان تحویل و ھزینه با مشتری ھماھنگ میگردد. این روش برای سفارش ھای کمتر از ۵۰۰۰۰ تومان به صرفه نیست و قابل انتخاب نمی باشد.

این روش فقط برای شهرهای تهران و رشت قابل رویت و استفاده می باشد.

زمان تحویل در این روش حدود ۴ روز کاری بوده و وابسته به عملکرد شرکت پستمی باشد. بنابراین در شرایطی که نیاز به دریافت سفارش بصورت فوری داریدگزینه پست سفارشی را انتخاب ننمایید.

مھمترین ویژگی این روش حمل، تحویل سفارش درب آدرس مشتری می باشد. درحالیکه ممکن است در روش ھای باربری و حتی تیپاکس مشتری مجبور باشد بهدفتر شرکت حمل مراجعه نماید. ویژگی دیگر این روش حمل، گستردگی آن در کل کشور است و بدین ترتیب امکان ارسال سفارشات به دور افتاده ترین مناطق نیزفراھم است.

با توجه به ساعت کاری شرکت پست ممکن است سفارش یک روز پساز ثبت، تحویل شرکت پست گردد. مستحضر باشید سفارشات پستی، ظھر ھر روز ازدفاتر پست جمع آوری میگردند بنابراین باید سفارش را قبل از ساعت ۱۲ بهشرکت پست برسانیم. پیگیری برای این سفارش ھا(دریافت کد رھگیری) را به بعداز ۴ روز کاری از زمان سفارش موکول نمایید.

با توجه به اینکه ارسال برخی از کالاھای شکستنی و مایعات توسط شرکت پست بهسختی امکانپذیر می باشد ممکن است واحد فروش در صورت عدم امکان ارسال، باھماھنگی مشتری، نحوه ارسال را تغییر دھد.

ھزینه ارسال در این روش در ھنگام تحویل و توسط کارمند اداره پست و با ارائهقبض شرکت پست جمھوری اسلامی و مطابق تعرفه این شرکت اخذ میگردد. با این حال میتوانید توسط لینک زیر و با دانستن وزن سفارش خود ھزینه ارسال را تخمینبزنید. (نوع مرسوله را بسته انتخاب نمایید)

بررسی هزینه پست سفارشی

مان تحویل در این روش حدود ۲ روز کاری بوده(با احتساب زمان آماده شدنسفارش ممکن است سه روز شود) و وابسته به عملکرد شرکت پست می باشد.مھمترین ویژگی این روش حمل، تحویل سفارش درب آدرس مشتری می باشد. درحالیکه ممکن است در روش ھای باربری و حتی تیپاکس مشتری مجبور باشد بهدفتر شرکت حمل مراجعه نماید. ویژگی دیگر این روش حمل، گستردگی آن در کلکشور است و بدین ترتیب امکان ارسال سفارشات به دور افتاده ترین مناطق نیزفراھم است. با توجه به ساعت کاری شرکت پست ممکن است سفارش یک روز پساز ثبت، تحویل شرکت پست گردد. مستحضر باشید سفارشات پستی، ظھر ھر روز ازدفاتر پست جمع آوری میگردند بنابراین باید سفارش را قبل از ساعت ۱۲ بهشرکت پست برسانیم. پیگیری برای این سفارش ھا(دریافت کد رھگیری) را به بعداز ۲ روز کاری از زمان سفارش موکول نمایید. قبض ھای پستی دو روز بعد از تحویلفروشگاه میگردند.

با توجه به اینکه ارسال برخی از کالاھای شکستنی و مایعات توسط شرکت پست بهسختی امکانپذیر می باشد ممکن است واحد فروش در صورت عدم امکان ارسال، باھماھنگی مشتری، نحوه ارسال را تغییر دھد.

ھزینه ارسال در این روش در ھنگام تحویل و توسط کارمند اداره پست و با ارائهقبض شرکت پست جمھوری اسلامی و مطابق تعرفه این شرکت اخذ میگردد. با اینحال میتوانید توسط لینک زیر و با دانستن وزن سفارش خود ھزینه ارسال را تخمینبزنید. (نوع مرسوله را بسته انتخاب نمایید)

بررسی هزینه پست پیشتاز

پرداخت ھزینه حمل بصورت پس کرایه (ھنگام دریافت کالا)

ھزینه ھا مطابق تعرفه شرکت تیپاکس اخذ میگردد. حداقل ھزینه تیپاکس28۰۰۰۰ریال برای بسته ھای کمتر از ۴ کیلوگرم است.

حویل به شھرھای نزدیک یک روزه و شھرھای دور ۲ روزه می باشد.

شرکت تیپاکس ارسال محموله ھای سه بسته و بیشتر را در قالب یک بارنامه در نظرمیگیرد و برای محموله ھای کمتر از سه بسته مشتری مجبور به پرداخت ھزینهمضاعف خواھد شد. بنابراین پیشنھاد میکنیم در این حالت ھا روش ھایی مانندTPX یا باربری را انتخاب نمایید

پرداخت ھزینه حمل بصورت پس کرایه (ھنگام دریافت کالا)

مبلغ 50۰۰۰۰ ریال بابت انتقال محموله از انبار فروشگاه به باربری مورد نظرمشتری به فاکتور اضافه میگردد.

این گزینه برای مشتریانی که بصورت عمده خرید میکنند و یا در شھرھایی ساکنھستند که باربری ھای محدودی دارند پیشنھاد میگردد. در صورت انتخاب اینگزینه نام باربری مورد نظر خود را به ھمراه تلفن دفتر تھران باربری در باکس توضیحات در صفحه تسویه حساب درج کنید.

پرداخت ھزینه حمل بصورت پس کرایه (ھنگام دریافت کالا)

مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال بابت انتقال محموله از انبار فروشگاه به ترمینال به فاکتوراضافه میگردد.با توجه به تعدد تعاونی ھا و عدم وجود یک دستورالعمل یکسان برای آنھا لازم استمشتری شرایط ارسال را با تعاونی شھر خود ھماھنگ نماید. ھزینه ھای این نوع ارسال عموما بالاتر از سایر روش ھا می باشد.

در صورتی که امکان ارسال کالا با سایر روش ھاوجود دارد استفاده از ترمینال اتوبوسرانی به ھیچ عنوان توصیه نمی شود.

در صورت انتخاب این گزینه نام ترمینال و شماره تعاونی مورد نظر خود را در باکس توضیحات در صفحه تسویه حساب درج کنید.

شرایط:

 • مشتری در صفحه تسویه حساب و در قسمت روش ھای حمل این گزینه را مشاھدهو انتخاب نماید(عدم نمایش گزینه ارسال رایگان در صفحه تسویه حساب بدینمعنی است که سفارش شما مشمول ارسال رایگان نمی باشد)
 • و یا از کوپن ارسال رایگان استفاده نماید.(کوپن ھای تخفیف و ارسال رایگان بهمناسبت ھای مختلف در اختیار مشتریان قرار میگیرند)

برخی کالاھا حجیم و شکستنی و مایعات و ھمچنین خریدھای شرکتی با فاکتور رسمی باعث غیر فعال شدن گزینه ارسال رایگان میگردند.

در این حالت روش ارسال به انتخاب فروشگاه (اصولا پست سفارشی) و با توجه بهنوع اقلام سفارش و ھمچنین شھر مشتری صورت میگیرد. در مراکز استان ھاسفارش تا درب منزل و در سایر شھرستان ھا ارسال تا شھرستان مربوطه رایگان خواھد بود.

در صورت کنسلی و یا عودت سفارشی که بصورت رایگان ارسال گردیده است، ھزینه ھای رفت و برگشت سفارش از حساب مشتری کسر خواھد گردید.پیگیری برای این سفارش ھا(دریافت کد رھگیری) را به بعد از ۴ روز کاری از زمان ثبت سفارش موکول نمایید.

 • پردازش سفارشات در روزهای کاری از ساعت 9 الی 17 انجام میگردد.
 • پنج شنبه ها و جمعه ها و تعطیلات رسمی روز کاری محسوب نمیشوند.
 • سفارش هایی که تا ساعت 14 ظهر روزهای اداری، آنلاین پرداخت شده باشند و یا تصویر فیش واریزی آنها تا این ساعت به سایت ارسال گردیده باشد(ایمیل/فرم فیش بانکی) در همان روز در انبار پردازش میگردند. سفارش های بعد از این ساعت ممکن است همان روز و یا روز کاری بعد پردازش شوند.
 • معمولا آماده سازی سفارش های موردی(یک الی سه کالا) حدود یک الی سه ساعت زمان میبرد.
 • سفارشهای عمده (بیشتر از ده کالا) معمولا در همان روز و با یک روز کاری تاخیر ارسال شوند.
 • سفارشاتی که با اکانت حقوقی(شرکت دانشگاه سازمان ها) و درخواست فاکتور رسمی ثبت نام نموده اند، دو روز کاری بعد از واریز وجه ارسال میشوند.
 • در انبار سفارش ها بر اساس زمان ثبت سفارش جمع آوری می شوند. در شروع هر روز کاری ، انبار فروشگاه اقدام به جمع آوری سفارش های شب قبل یا روز تعطیل قبلی مینماید و بنابراین انبار همیشه چندین ساعت نسبت به زمان ثبت سفارش عقب تر است.
 • در کلیه روش های حمل مسئولیت ارسال صحیح کالا به عهده شرکت های حمل و نقل می باشد، ولی در صورت تمایل مشتری میتوان با پرداخت هزینه بیمه و انتخاب گزینه ارسال با پست پیشتاز از سلامت ارسال کالا اطمینان پیدا نمود. در صورت نیاز میتوانید قبل از انجام خرید با تماس با فروشگاه از هزینه ارسال کالا اطلاع یابید.
 • لطفا توجه فرمایید کلیه کالاها در انبار فروشگاه هستند امکان تحویل در انبار وجود ندارد. بنابراین جهت خرید و یا تحویل کالا مراجعه نکنید و از روشهای ارسال استفاده نمایید. (تحویل حضوری نداریم).
 • بسته بندی کلیه سفارشات مشمول هزینه می باشد که این هزینه بسته بندی در ذیل فاکتور درج میگردد.
 • ارسال کلیه سفارشات مشمول هزینه می باشد که پرداخت کل هزینه های حمل به عهده مشتری می باشد. مگر اینکه در صفحه تسویه حساب گزینه ارسال رایگان را مشاهده (یعنی سبدخرید مشمول این امتیاز باشد) و مشتری نیز این روش را انتخاب نماید.